Algemene Voorwaarden Pauwerveer

Algemeen Pauwerveer is opgericht voor kinderen, jongeren en hun ouders. En levert ook diensten aan bedrijven en instellingen. Pauwerveer is opgericht door Martine van Pelt gevestigd in Middelburg en ingeschreven onder nummer 50042025 bij de Kamer van Koophandel.

2. Verhindering Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

3. Tarieven Pauwerveer werkt met aanbod op maat. Na het oriëntatiegesprek wordt een voorstel voor een traject op maat opgesteld. Overleg, telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail, voorbereiding en materiaal is bij het traject op maat inbegrepen. Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het orïentatiegesprek aan u gefactureerd worden.

4. Betalingsvoorwaarden Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich het bedrag vóór de op de factuur vermelde datum zelf bij te schrijven op de rekening NL82RABO 0335047831 t.a.v Martine van Pelt. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Pauwerveer een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Pauwerveer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Pauwerveer zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is Pauwerveer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
5. Aansprakelijkheid Pauwerveer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een (kinder)coach kan worden verwacht. Pauwerveer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Pauwerveer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pauwerveer. Pauwerveer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt.

6. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de belangenbehartiger/beroepsvereniging waarbij Pauwerveer is aangesloten, dan is Pauwerveer gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

6. Vertrouwelijkheid Pauwerveer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Pauwerveer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Verslag Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Pauwerveer zelf gemaakt.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen De ouder/verzorger dient tijdens een consult met kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na elke coachingssessie volgt er een korte samenvatting via email. Na een aantal sessies volgt de telefonische tussenevaluatie en aan het einde van het traject het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

10. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Pauwerveer. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.